Prayer votives at meiji shrine #tokyo

Prayer votives at meiji shrine #tokyo